Wie en Wat is KSK Finansiële Koöperatief Beperk (“KSK”)?
Ons is oorspronklik gestig as ‘n Spaar en Krediet Koöperatief Beperk. Wetgewing het verander en ons is nou geregistreer as ‘n Finansiële Koöperatiewe Instelling wat gereguleer word deur die Reserwebank se Voorsorgeenheid, wat alle banke reguleer.

Die uiteindelike doel is om te registreer as ‘n volwaardige Koöperatiewe Bank.

Die Koöperasie is ook in terme van al die wetlike vereistes geregistreer by Registrateur van Koöperasies en die Nasionale Krediet Reguleerder.

Bepalende wetgewing:
Koöperasiewet, Koöperatiewe Bankwet, Voorskrifte van die Reserwebank se Voorsorgeenheid en ook Nasionale Kredietwet 34 van 2005.

In terme van die Koöperasiewet moet ’n persoon lid wees van die Koöperasie om sake te doen met die Koöperasie. Voornemende lede moet die minimum van 5 aandele teen ‘n nominale waarde van R100 per aandeel opneem.

Hoe lank bestaan KSK nou al?
KSK is op Kleinfontein in 2004 gestig. Ons het op 7 September 2004 begin spaarrekeninge open, beleggings inneem en lenings toestaan.

Bestuur:
Direksie:
Die Koöperasie word bestuur deur ‘n Direksie wat deur die lede van die Koöperasie verkies word.

Ons is verseker geseënd met bekwame Direkteure met wye kennis, ervaring en kwalifikasies wat hul verantwoordelikhede met groot sorg nakom.

Personeel:
Die personeel bestaan tans uit vier persone. ‘n Besturende Direkteur, ‘n Bestuurder en twee amptenare. Hul het gesamentlik 70+ jaar ondervinding in bankwese.

Beheer en Kontroles:
Ouditkomitee:
Die Ouditkomitee bestaan uit 3 lede wat ook deur die lede van die Koöperasie verkies word. Hierdie komitee het bepaalde kontrolefunksies wat uitgevoer word in terme van ons Grondwet. Die Ouditkomitee se inspeksies word gereeld gedoen en hul verslae was nog altyd positief, in terme van die finansiële aspekte, prosedures en stelsels.

Eksterne Ouditeur:
Ons Eksterne Ouditeure vir baie jare reeds is die firma Middel & Partners. Na die formele oudit van ons Finansiële State gedoen op 28 Februarie 2018 was die Ouditverslag weereens ongekwalifiseerd (met ander woorde “skoon” ) gewees. Die Ouditverslag is ter insae beskikbaar.

HOE VEILIG IS BELEGGERS SE FONDSE BY KSK?
Ons is afhanklik van ons 550+ lede om ons te voorsien van kapitaal in die vorm van beleggings. Ons kan nie fondse leen by die Reserwebank soos ander banke kan doen nie. Beleggings by KSK kan nie gewaarborg word nie, maar:

Ons veertien jaar van bestaan bewys dat KSK standvastig en gesond is. Die positiewe verslae van kontrolemaatreëls uitgevoer deur die Ouditkomitee, die Eksterne Ouditeure, die Voorsorgeenheid se gereelde ter plaatse inspeksies, is veral duidelike bewys daarvan. Ons was nog altyd in staat om al ons verpligtinge na te kom.

Ons kantoor is geleë te: Winkel 9, Uit en Tuis Winkelsentrum, Kleinfontein.

Meer inligting

Klein bo

KSK sal u graag verder tot diens wil wees. Skakel ons gerus vir meer inligting, of ons reel ‘n konsultasie met u.

Kontak my